Συνοπτικά

Η νέα ιστοσελίδα του προγράμματος Interreg V-A  Ελλάδα – Κύπρος “2014-2020”

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ETC), γνωστό και ως Interreg, είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη.

Πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ETC) είναι η προώθηση μιας αρμονικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.

Το Interreg είναι δομημένο γύρω από τρία σκέλη συνεργασίας:

  • Διασυνοριακή (Interreg A)
  • Διακρατική (Interreg Β)
  • Διαπεριφερειακή (Interreg C)

Πελάτης: Interreg

Υπηρεσίες: Web γραφικά, δημιουργία νέας ιστοσελίδας σε WordPress

Ιστοσελίδα:  https://greece-cyprus.eu/