ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 20/5/2013

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 31.05.2013)

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν.  Προβλέπεται η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί με το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000.000,00 €.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 (με κλεισμένες τρείς διαχειριστικές χρήσεις), με κύκλο εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, όλων των ειδών οι νομικές μορφές (ατομικές, ο.ε. ε.ε., επε, αε, κεφαλαιουχικές κλπ), με έδρα στην Ελλάδα, που να μην βρίσκονται σε πτώχευση, σε διαδικασία πτώχευσης κλπ, που δεν εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΑ (τομείς αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας), και το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του  προγράμματος. Επιπρόσθετα οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν προβεί σε έναρξη του έργου πριν την προδημοσίευσης του Προγράμματος, να μην έχουν λάβει αθροιστικά σε μία τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000,00 € και να λειτουργούν νόμιμα.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ: από 30.000,00 € έως μέγιστο 400.000,00 € με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών μέχρι 31.3.2015. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο Οικονομικό Αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000,00€, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ι. Επενδύσεις σε πάγια (ανέγερση κτιρίων, αγορά κτιρίων και διαρρύθμιση, δημιουργία δικτύων παροχής, ειδικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού), ΙΙ. Άϋλες δαπάνες(ενέργειες σχετικές με την μετεγκατάσταση, ενέργειες συμβουλευτικές για την υπαγωγή της επένδυσης, ενέργειες σχετικά με τις αδειοδοτήσεις στην νέα θέση λειτουργίας)

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΑΒΕΤ) 2013
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΕΩΝ ΕΩΣ 13.06.2013
Προκηρύχθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας 2013. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης, με τη χρηματοδότηση έργων που θα υλοποιηθούν από εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα. Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, μέσω της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι Ελληνικές επιχειρήσεις, (μεμονωμένες ή και συμπράξεις επιχειρήσεων, δυο ή και περισσοτέρων) με παραγωγική δραστηριότητα.
Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 20 εκατ.€ και η χρηματοδότηση είναι από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΠΑΝΙΙ και των ΠΕΠ.
Οι τομείς προτεραιότητας που εστιάζεται η ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων, είναι:  η γεωργία, αλιεία, τρόφιμα – η ενέργεια – το περιβάλλον – οι χημικές διεργασίες – τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα – τα υλικά – η πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και αυτοματισμοί.
Οι ενέργειες που ενισχύονται, είναι: η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, η κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η προβολή και προώθηση καθώς και η συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια.
Υποβολή προτάσεων: μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 15.00 μ.μ.

3. ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΝΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Ξεκινά άμεσα με χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ η δράση της επιδοτούμενης κατάρτισης ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων, στον αγροτικό τομέα. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι (μέλη αγροτικών συνεταιρισμών) και υποαπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας ανάλογα με το αριθμό των οικογενειακών μελών.
Προυπολογισμός της Δράσης: 20 εκατ.€. Στόχος της Δράσης είναι η κατάρτιση 7.000 ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (ΑΜΘ, Βόρειο Αιγαίο, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου).

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ.” (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ)

Προδημοσιεύθηκε από το ΥΠΟΙΑΝ με χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝ ΙΙ και προϋπολογισμό 50 εκατ.€, ο οδηγός του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ”. Το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί την β’ φάση ενίσχυσης ΜΜΕ και Μεγάλων επιχειρήσεων, για την πραγματοποίηση εξωστρεφών κινήσεων σε αγορές του Εξωτερικού.
Το Πρόγραμμα ενισχύει ΜΜΕ και υπό προϋποθέσεις ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις και οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν: προμήθεια εξοπλισμού, προβολή – προώθηση,  δαπάνες για την παραγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με διαφοροποιημένη διαδικασία, επιχειρηματικές υπεργολαβίες, ανάπτυξησ δραστηριοτήτων πράσινης τεχνολογίας, συμμετοχή σε εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές κ.α.
Δικαιούχοι του Προγράμματος, είναι: Υφιστάμενες ΜΜΕ με δυο κλεισμένες χρήσεις και υφιστάμενες ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις υπό τον όρο της συνέργειας με δυο τουλάχιστο ΜΜΕ, Υφιστάμενες ΜΜΕ Εμπορικές με τον όρο της συνέργειας με δυο τουλάχιστο ΜΜΕ Μεταοποιητικές και Φυσικά Πρόσωπα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε επιλεγμένους μεταποιητικούς κλάδους ή κλάδους υπηρεσιών με εξωστρεφείς ενέργειες.
Προϋπολογισμοί σχεδίωνγια επενδυτικά σχέδια που συνδυάζουν εξωστρεφείς κινήσεις με περιορισμένης έκτασης μεταποιητικές ενέργειες, από 35.000€ – 100.000€  με επιδότηση 50% για όλη την επικράτεια
για επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν την εξωστρεφή εικόνα της επιχείρησης και συνδυάζουν διαφοροποιημένη παραγωγική δραστηριότητα και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, από 50.000€ – 650.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 50% για δαπάνες που αφορούν τον κανόνα de-minimis και κλιμάκωση ποσοστού αναλόγως του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για δαπάνες που υπάγονται στον Γ.Α.Κ.
Προθεσμίες Υποβολής: αναμένονται με βάση την ΚΥΑ που θα εκδοθεί εντός των προσεχών ημερών.

ΠΗΓΗ: http://www.iapetos.gr/el/espa

  • Κοινοποίηση:
ISTOTEXNIKI